ŘÁD taneční stáže Full Out Camp
(Řád FOC)

Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím webu www.fulloutcamp.cz účastník uzavírá smlouvu o poskytování služeb, vyslovuje svůj souhlas s VOP a Řádem FOC a potvrzuje, že se s jeho obsahem seznámil a souhlasí s ním.

Slova s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy ve Všeobecných obchodních podmínkách

1. TANEČNÍ LEKCE
1.1. Tanečních lekcí je oprávněn zúčastnit se Účastník, který řádně vyplnil a odeslal přihlášku, kterou mu Pořadatel potvrdil, a který uhradil nevratný rezervační poplatek a doplatek v plné výši. 
1.2. Účastník je oprávněn zúčastnit se celkem 3 lekcí denně dle vybrané úrovně.
1.3. Účastník je povinen se v průběhu taneční lekce chovat k ostatním Účastníkům slušně a ohleduplně. 
1.4. Účastník je povinen se v průběhu taneční lekce řídit pokyny lektora.
1.5. Účastník je povinen informovat lektora o případných zdravotních potížích či úrazech.
1.6. Účastník je oprávněn pořizovat si z tanečních lekcí záznamy pro vlastní potřebu. V případě zveřejnění záznamu na sociálních sítích má Účastník povinnost označit v příspěvku instagramový profil Pořadatele @fulloutcamp a uvést profil (případně alespoň jméno) tanečního lektora.
1.7. Účastník má povinnost se zdržet užívání alkoholu a jakýchkoliv návykových a omamných látek.
2. NEZLETILÍ ÚČASTNÍCI
2.1. V případě nezletilosti Účastníka Pořadatel nenese za Účastníka žádnou odpovědnost. 
2.2. Nezletilý Účastník, který není součástí Movement Studios, má možnost si s Pořadatelem sjednat placený dozor za cenu 800,- Kč.
3. OSTATNÍ
3.1. Účastník má povinnost se před oficiálním zahájením FOC zaregistrovat na místě viditelně označeném jako „Registrace“.
3.2. Pořadatel nenese odpovědnost za předměty vnesené na FOC, za jejich ztrátu ani odcizení. Účastník má povinnost se ke svým věcem chovat obezřetně.
3.3. Účastník je oprávněn kouřit pouze ve vyhrazených prostorách.
3.4. Účastník má povinnost se na FOC k ostatním Účastníkům chovat slušně a ohleduplně.
3.4. Účastník nesmí využívat venkovní bazén v časovém rozmezí 22:00-08:00.
3.5. Účastník je zároveň povinen dodržovat noční klid v čase 22:00-08:00. Nezletilý účastník musí v tomto čase být zároveň na svém pokoji.