Všeobecné obchodní podmínky
taneční stáže Full Out Camp

Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím webu www.fulloutcamp.cz účastník uzavírá smlouvu o poskytování služeb, vyslovuje svůj souhlas VOP a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil a souhlasí s ním.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi společností Movement Factory z.s., IČO: 08 622 396, se sídlem Malé náměstí 76, Veselí nad Lužnicí II, 391 81, Veselí nad Lužnicí. (dále jen „Pořadatel“) a účastníkem, resp. jeho zákonným zástupcem, (dále jen „Účastník“) vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, resp. přihlášky k účasti na taneční stáži Full Out Camp (dále jen „FOC“). VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka ve vztahu k FOP.

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. Full Out Camp (FOC) je taneční stáž s mezinárodními lektory konající se v termínech uvedených na webu www.fulloutcamp.cz určená pro individuální tanečníky i taneční skupiny.
1.2. Pořadatelem FOC je společnost Movement Factory, IČO: 08 622 396, se sídlem Malé náměstí 76, Veselí nad Lužnicí II, 391 81, Veselí nad Lužnicí zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. L 8442/KSCB.
1.3. Účastníkem se rozumí tanečník, případně jeho zákonný zástupce, který řádně vyplnil a odeslal přihlášku k účasti na FOC.
1.4. Řád FOC je provozní řád dostupný na webu www.fulloutcamp.cz, který je každý Účastník povinen dodržovat.
2. PŘIHLÁŠKA
2.1. K účasti na FOC se Účastník přihlašuje výlučně prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané přihlášky, a to ve formě online formuláře na webu www.fulloutcamp.cz. Řádně vyplněná a odeslaná přihláška je pro Účastníka závazná. V momentě odeslání přihlášky je registrace platná, nenabývá tedy na platnosti až po uhrazení sjednané částky. V případě naplnění kapacity se přihlíží k datu úhrady.
2.2. Odesláním přihlášky Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
2.3. Odesláním přihlášky dále Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Řádem FOC, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu zcela umožňuje účast na FOC.
2.4. Po odeslání přihlášky dochází mezi Pořadatelem a Účastníkem k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kterou se Účastník zavazuje k dodržování těchto VOP a Řádu FOC. Na základě obdržení přihlášky Pořadatelem zašle Pořadatel Účastníkovi potvrzení o provedení objednávky.
2.5. Předmětem smluvního vztahu je povinnost Pořadatele zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle programu FOC uveřejněného na webu a tomu odpovídající závazek Účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Pořadateli sjednanou cenu.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena za účast na FOC pro juniorskou a dospělou úroveň je uvedena na webu www.fulloutcamp.cz. Tato cena může být navýšena o cenu za doplňkové služby (např. doprava, merchandise, pojištění apod.), které si může Účastník objednat navíc, přičemž cena doplňkových služeb je rovněž uvedena v rámci registračního formuláře. Celková cena za FOC a případné doplňkové služby je uvedena v přihlášce (objednávce) Účastníka vyplněné na webu www.fulloutcamp.cz a následně též i v potvrzujícím e-mailu o registraci zaslaném Účastníkovi dle odst. 2.4. VOP. Celková cena se skládá z nevratné zálohy a doplatku, jejichž výše bude specifikována v potvrzujícím e-mailu o registraci dle odst. 2.4. VOP. Snížení ceny pro partnerská studia se řeší individuálně. Nevratná záloha může být vrácena v případě že při zrušení účasti za sebe Účastník nalezne náhradu.
3.2. Po obdržení potvrzení od Pořadatele dle odst. 2.4. těchto VOP Účastník uhradí nevratnou zálohu dle platebních pokynů v potvrzení nejpozději do 7 dnů. V případě potřeby prodloužit splatnost kontaktuje Účastník Pořadatele na e-mailovou adresu info@fulloutcamp.cz.
3.3. Doplatek Účastník uhradí nejpozději do 30.4., a to dle platebních pokynů Pořadatele. V případě provedení přihlášky od 1.5. do 15.7. Účastník uhradí celou částku do 14 dnů.
3.4. V případě, že Účastník neuhradí doplatek ve stanoveném termínu, Pořadatel ho písemně vyzve k zaplacení doplatku v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud Účastník neuhradí doplatek ani v dodatečné lhůtě, je Pořadatel oprávněn přihlášku Účastníka zrušit a účtovat mu storno poplatek podle článku 4. VOP.
4. STORNO PODMÍNKY
4.1. Účastník je oprávněn kdykoliv před začátkem FOC zrušit svou přihlášku, a to písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@fulloutcamp.cz za níže uvedených storno podmínek.
4.2. Při zrušení přihlášky ze strany Účastníka nebo zrušení přihlášky podle odstavce 3.4. má Účastník povinnost uhradit storno poplatek v závislosti na době před zahájením FOC následovně:
20 % doplatku, dojde-li ke zrušení 89 – 60 dní před zahájením FOC;
50 % doplatku, dojde-li ke zrušení 59 – 30 dní před zahájením FOC;
80 % doplatku, dojde-li ke zrušení 29 a méně dní před zahájením FOC;
100 % doplatku, dojde-li ke zrušení 7 dní před zahájením FOC až do konce FOC.
4.3. Storno poplatek Účastník uhradí způsobem dle pokynu Pořadatele. V případě, že již Účastník uhradil doplatek, vrátí mu Pořadatel doplatek snížený o výši storno poplatku. Nevratná záloha Účastníkovi propadá a ponechává si ji Pořadatel. 
4.4. Povinnost uhradit storno poplatek se nevztahuje na případy, kdy Účastník místo sebe nalezne náhradníka, který vstoupí do smluvního vztahu na jeho místo, přičemž o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje Pořadatele. Povinnost uhradit storno poplatek se nevztahuje rovněž na případy upravené v odst. 4.4. a 4.5.
4.5. Pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu. Účastník si může dle vlastního uvážení s Pořadatelem sjednat pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu, které se aplikuje v případě zrušení účasti z důvodu nemoci či úrazu před začátkem FOC. Cena pojištění činí 500 Kč. V případě sjednání pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu Pořadatel Účastníkovi vrátí zpět celý uhrazený doplatek i zálohu 9 200 Kč, pokud zrušení proběhne před začátkem akce. Podmínkou je předložení lékařské zprávy Účastníkem před začátkem akce.
4.6. Pojištění storna bez udání důvodu. Účastník si může dle vlastního uvážení s Pořadatelem sjednat pojištění storna bez udání důvodu, které se aplikuje v případě zrušení účasti na FOC. Cena pojištění činí 900 Kč. V případě sjednání pojištění storna bez udání důvodů Pořadatel Účastníkovi vrátí zpět:
– celý uhrazený doplatek a zálohu ve výši 9 200 Kč, pokud ke zrušení dojde nejpozději 14 dní před zahájením FOC;
– celý uhrazený doplatek s propadnutím nevratné zálohy ve výši 9 200,- Kč, pokud ke zrušení dojde méně než 14 dní před začátkem FOC.
5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.1. Před účastí na FOC je Účastník povinen se seznámit s Řádem FOC.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu sjednaných služeb, včetně změny lektorů. V takovém případě je Pořadatel povinen bez zbytečného odkladu Účastníka o takové změně informovat.
5.3. V případě nemožnosti uskutečnění FOC z důvodu vyšší moci je Pořadatel oprávněn FOC nepořádat, případně FOC předčasně ukončit, a to bez nároku na vrácení ceny.
5.4. V případě, že o sobě Účastník poskytne nepravdivé či neúplné údaje, je Pořadatel oprávněn od smlouvy s příslušným Účastníkem odstoupit, tedy zrušit jeho účast na FOC, a to za aplikace storno podmínek v článku 4.
5.5. Účastník je povinen se po celou dobu trvání FOC chovat v souladu s Řádem FOC.
5.6. Pořadatel je oprávněn Účastníka v průběhu trvání FOC vyloučit, pokud se Účastník porušuje Řád FOC nebo z důvodu špatného zdravotního stavu Účastníka (zejména pokud zdravotní stav Účastníka ohrožuje zdravotní stav ostatních osob). V případě vyloučení Účastníka nese Účastník veškeré náklady spojené s ukončením účasti na FOC.
5.7. Účastník má povinnost Pořadatele písemně informovat o všech známých zdravotních omezeních. Účastník odesláním přihlášky potvrzuje, že je zdravotně způsobilý k účasti na FOC. Veškerá rizika související se zdravotním stavem Účastníka, o kterém nebyl Pořadatel informován, nese Účastník.
6. OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
6.1. Odesláním přihlášky Účastník uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
– jméno, příjmení, datum narození a bydliště Účastníka;
– e-mailová adresa a telefonický kontakt na Účastníka;
– osobní fotografie a další fotografie Účastníka;
– vizuální a audiovizuální záznamy zachycující osobu Účastníka;
– jakékoli další záznamy, dle kterých je možné Účastníka identifikovat;
– údaje a informace, které jsou obsahem povinných dokumentů (např. průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzení o bezinfekčnosti).
6.2. Odesláním přihlášky Účastník rovněž potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu vyžadovaném nařízením č. 2016/679 GDPR, a to:
6.2.1. Právní základ zpracování: dobrovolně udělený souhlas dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR;
6.2.2. Kategorie příjemců (zpracovatelů) osobních údajů: Pořadatel může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby (zpracovatele), přičemž aktuální seznam třetích osob bude poskytnut Pořadatelem na vyžádání;
6.2.3. Účel zpracování osobních údajů: Administrativa a organizace FOC, zasílání obchodních nabídek Pořadatele a jeho smluvních partnerů.
6.2.4. Doba zpracování osobních údajů: Po dobu trvání právního vztahu mezi mou osobou a Pořadatelem a po dobu 10 let ode dne ukončení tohoto vztahu, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak;
6.2.5. Práva v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:
– právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
– právo požadovat přístup k osobním údajům;
– právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;
– právo na omezení zpracování;
– právo vznést námitku proti zpracování;
– právo na přenositelnost údajů;
– právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.
6.2.6. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Pořadatel na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu: fulloutcamp.cz.
6.3. Odesláním přihlášky Účastník uděluje Pořadateli svolení k pořízení trvalého, zvukového, obrazového a zvukově-obrazového záznamu jeho osoby, k jeho libovolné úpravě a zveřejnění. Účastník rovněž Pořadateli uděluje oprávnění k výkonu práva tyto záznamy užít jako celek nebo v částech, složkách či sekvencích, v rámci díla souborného nebo samostatně, v původní či upravené podobě, všemi způsoby využití, včetně svolení k rozšiřování takového záznamu, a to pro účely propagace Pořadatele a jeho smluvních partnerů (na sociálních sítích, webu, plakátech, billboardech či v reklamních, zvukových i obrazových spotech atd.).
6.4. Odesláním přihlášky Účastník výslovně potvrzuje, že byl Pořadatelem poučen o zpracování a ochraně osobních údajů. Účastník rovněž prohlašuje, že veškeré údaje, které Pořadateli poskytl, jsou úplné, pravdivé a přesné.
7. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH AKCÍ
V rámci FOC Pořadatel poskytuje možnost zúčastnit se speciální akce „Open class“, která je vyhlášena a blíže popsána na webu www.fulloutcamp.cz (dále jen „Speciální akce“). Této Speciální akce se lze zúčastnit samostatně a nezávisle na celotýdenní účasti na FOC. Pokud se Účastník přihlásí a zúčastní pouze této Speciální akce, uplatní se na přihlášku a účast Účastníka na Speciální akci tyto VOP (stejně jako v případě přihlášky a účasti na FOC),
a to s následujícími odchylkami: Neuplatní se obecná úprava platebních podmínek uvedená v odst. 3 těchto VOP. Cena za účast Účastníka na konkrétní Speciální akci je vždy uvedena na webu www.fulloutcamp.cz. Současně je tato cena uvedena ve shrnutí přihlášky (objednávky) vyplněné a odeslané na webu www.fulloutcamp.cz a následně též i v potvrzujícím e-mailu o přihlášení se na Speciální akci. Cena Speciální akce může být případně zvýšena o cenu souvisejících služeb, které si Účastník v rámci své přihlášky navíc objedná (např. strava, pojištění atd.). Cena za účast na Speciální akci je splatná vcelku do 7 dnů od odeslání přihlášky. V případě, že je přihláška odeslána méně než 7 dní před akcí, je účast splatná tentýž den. Cenu za účast na Speciální akci uhradí Účastník bezhotovostním převodem na bankovní účet Pořadatele dle pokynů Pořadatele uvedených v potvrzujícím e-mailu. Neuplatní se obecná úprava storno podmínek uvedená v odst. 4 těchto VOP. Účastník je oprávněn kdykoli před začátkem Speciální akce zrušit svou účast, a to písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@fulloutcamp.cz. Při zrušení účasti alespoň 14 dní před začátkem Speciální akce má Účastník nárok na vrácení 100 % uhrazené ceny. Při zrušení účasti méně než 14 dní před začátkem Speciální akce nemá Účastník nárok na vrácení uhrazené ceny v žádné výši. Výše uvedený odst. 5.2. bod 2) se nevztahuje na případy, kdy Účastník namísto sebe nalezne náhradníka, který vstoupí do smluvního vztahu na jeho místo, přičemž o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje Pořadatele a Pořadatel tohoto náhradníka schválí. V takovém případě bude cena Speciální akce vypořádána mezi Účastníkem a jeho náhradníkem dle vzájemné domluvy s Pořadatelem. Výše uvedený odst. 5.2. bod 2) se rovněž nevztahuje na případy, kdy ke zrušení účasti Účastníkem dojde z důvodu nemoci či úrazu, přičemž nárok na vrácení 100 % uhrazené ceny je podmíněn předložením lékařské zprávy Účastníkem prokazující nemoc či úraz Účastníka, pro které se nemůže zúčastnit Speciální akce. V případě, že se Účastník přihlásí a účastní jak Speciální akce, tak FOC, uplatní se na takovou přihlášku a účast Účastníka tyto VOP v celém rozsahu bez výše uvedených odchylek.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.
Tyto VOP jsou platné od 1. 2. 2024.
8.2. Pořadatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pořadatel má povinnost na svých webových stránkách vždy zveřejnit aktuálně platnou verzi VOP. Účinnost nového znění VOP nastává jejich zveřejněním na webových stránkách Pořadatele. Pro Účastníka jsou závazné VOP účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít takováto změna vliv na práva a povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných obchodních podmínek.
8.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto VOP neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto VOP jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto VOP strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
8.4. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi Pořadatelem a Účastníkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.