Všeobecné obchodní podmínky
taneční stáže Full Out Camp

Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím webu www.fulloutcamp.cz účastník uzavírá smlouvu o poskytování služeb, vyslovuje svůj souhlas VOP a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil a souhlasí s ním. 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi společností Full Out Camp s.r.o., IČO: 108 99 014, se sídlem Lucemburská 2435/15. Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „Pořadatel“) a účastníkem, resp. jeho zákonným zástupcem, (dále jen „Účastník“) vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, resp. přihlášky k účasti na taneční stáži Full Out Camp (dále jen „FOC“). VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka ve vztahu k FOP.

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. Full Out Camp (FOC) je taneční stáž s mezinárodními lektory konající se v termínech uvedených na webu www.fulloutcamp.cz určená pro individuální tanečníky i taneční skupiny.
1.2. Pořadatelem FOC je společnost Full Out Camp s.r.o., IČO: 108 99 014, se sídlem Lucemburská 2435/15. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 350410.
1.3. Účastníkem se rozumí tanečník, případně jeho zákonný zástupce, který řádně vyplnil a odeslal přihlášku k účasti na FOC.
1.4. Řád FOC je provozní řád dostupný na webu www.fulloutcamp.cz, který je každý Účastník povinen dodržovat.
2. PŘIHLÁŠKA
2.1. K účasti na FOC se Účastník přihlašuje výlučně prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané přihlášky, a to ve formě online formuláře na webu www.fulloutcamp.cz. Řádně vyplněná a odeslaná přihláška je pro Účastníka závazná.
2.2. Odesláním přihlášky Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
2.3. Odesláním přihlášky dále Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Řádem FOC, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu zcela umožňuje účast na FOC.
2.4. Po obdržení přihlášky Pořadatelem zašle Pořadatel Účastníkovi potvrzení o provedení objednávky, čímž dochází mezi Pořadatelem a Účastníkem k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kterou se Účastník zavazuje k dodržování těchto VOP a Řádu FOC.
2.5. Předmětem smluvního vztahu je povinnost Pořadatele zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle programu FOC uveřejněného na webu a tomu odpovídající závazek Účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Pořadateli sjednanou cenu. 
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena za účast na FOC činí celkem 13 990 Kč. Celková cena se skládá z nevratné zálohy ve výši 7 000 Kč a doplatku a 6 990 Kč. Snížení ceny pro partnerská studia se řeší individuálně. Nevratný rezervační poplatek může být vrácen v případě zrušení akce na základě nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid-19, nebo v případě, že při zrušení účasti za sebe naleznete náhradu.
3.2. Po obdržení potvrzení od Pořadatele dle odst. 2.4. těchto VOP Účastník uhradí nevratnou zálohu dle platebních pokynů v potvrzení.
3.3. Doplatek Účastník uhradí nejpozději do 30.4., a to dle platebních pokynů Pořadatele.
3.4. V případě, že Účastník neuhradí doplatek ve stanoveném termínu, Pořadatel ho písemně vyzve k zaplacení doplatku v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud Účastník neuhradí doplatek ani v dodatečné lhůtě, je Pořadatel oprávněn přihlášku Účastníka zrušit a účtovat mu storno poplatek podle článku 4. VOP.
4. STORNO PODMÍNKY
4.1. Účastník je oprávněn kdykoliv před začátkem FOC zrušit svou přihlášku, a to písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@fulloutcamp.cz za níže uvedených storno podmínek.
4.2. Při zrušení přihlášky ze strany Účastníka nebo zrušení přihlášky podle odstavce 3.4. má Účastník povinnost uhradit storno poplatek v závislosti na době před zahájením FOC následovně:
20 % doplatku, dojde-li ke zrušení 89 – 60 dní před zahájením FOC;
50 % doplatku, dojde-li ke zrušení 59 – 30 dní před zahájením FOC;
80 % doplatku, dojde-li ke zrušení 29 a méně dní před zahájením FOC;
100 % doplatku, dojde-li ke zrušení 7 dní před zahájením FOC až do konce FOC.
4.3. Storno poplatek Účastník uhradí způsobem dle pokynu Pořadatele. V případě, že již Účastník uhradil doplatek, vrátí mu Pořadatel doplatek snížený o výši storno poplatku. Nevratná záloha Účastníkovi propadá a ponechává si ji Pořadatel. 
4.4. Povinnost uhradit storno poplatek se nevztahuje na případy, kdy Účastník namísto sebe nalezne náhradníka, který vstoupí do smluvního vztahu na jeho místo, přičemž o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informuje Pořadatele. Povinnost uhradit storno poplatek se nevztahuje rovněž na případy upravené v odst. 4.4. a 4.5.
4.5. Pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu. Účastník si může dle vlastního uvážení s Pořadatelem sjednat pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu, které se aplikuje v případě zrušení účasti z důvodu nemoci či úrazu před začátkem FOC. Cena pojištění činí 200 Kč. V případě sjednání pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu Pořadatel Účastníkovi vrátí zpět celý uhrazený doplatek i zálohu 7 000 Kč, pokud zrušení proběhne před začátkem akce. Podmínkou je předložení lékařské zprávy Účastníkem před začátkem akce.
4.6. Pojištění storna bez udání důvodu. Účastník si může dle vlastního uvážení s Pořadatelem sjednat pojištění storna bez udání důvodu, které se aplikuje v případě zrušení účasti na FOC. Cena pojištění činí 400 Kč. V případě sjednání pojištění storna bez udání důvodů Pořadatel Účastníkovi vrátí zpět:
– celý uhrazený doplatek a zálohu ve výši 7 000 Kč, pokud ke zrušení dojde nejpozději 14 dní před zahájením FOC;
– celý uhrazený doplatek s propadnutím nevratné zálohy ve výši 7 000,- Kč, pokud ke zrušení dojde méně než 14 dní před začátkem FOC.  
4.7. V případě, že dojde ke zrušení FOC v přímé souvislosti s aktuálními opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19, má Účastník nárok na vrácení 90 % doplatku. 
5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.1. Před účastí na FOC je Účastník povinen se seznámit s Řádem FOC.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu sjednaných služeb. V takovém případě je Pořadatel povinen bez zbytečného odkladu Účastníka o takové změně informovat.
5.3. V případě nemožnosti uskutečnění FOC z důvodu vyšší moci je Pořadatel oprávněn FOC nepořádat, případně FOC předčasně ukončit, a to bez nároku na vrácení ceny.
5.4. V případě, že o sobě Účastník poskytne nepravdivé či neúplné údaje, je Pořadatel oprávněn od smlouvy s příslušným Účastníkem odstoupit, tedy zrušit jeho účast na FOC, a to za aplikace storno podmínek v článku 4.
5.5. Účastník je povinen se po celou dobu trvání FOC chovat v souladu s Řádem FOC.
5.6. Pořadatel je oprávněn Účastníka v průběhu trvání FOC vyloučit, pokud se Účastník porušuje Řád FOC nebo z důvodu špatného zdravotního stavu Účastníka (zejména pokud zdravotní stav Účastníka ohrožuje zdravotní stav ostatních osob). V případě vyloučení Účastníka nese Účastník veškeré náklady spojené s ukončením účasti na FOC.
5.7. Účastník má povinnost Pořadatele písemně informovat o všech známých zdravotních omezeních. Účastník odesláním přihlášky potvrzuje, že je zdravotně způsobilý k účasti na FOC. Veškerá rizika související se zdravotním stavem Účastníka, o kterém nebyl Pořadatel informován, nese Účastník.
6. OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
6.1. Odesláním přihlášky Účastník uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
– jméno, příjmení, datum narození a bydliště Účastníka;
– e-mailová adresa a telefonický kontakt na Účastníka;
– osobní fotografie a další fotografie Účastníka;
– vizuální a audiovizuální záznamy zachycující osobu Účastníka;
– jakékoli další záznamy, dle kterých je možné Účastníka identifikovat;
– údaje a informace, které jsou obsahem povinných dokumentů (např. průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzení o bezinfekčnosti).
6.2. Odesláním přihlášky Účastník rovněž potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu vyžadovaném nařízením č. 2016/679 GDPR, a to:
6.2.1. Právní základ zpracování: dobrovolně udělený souhlas dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR;
6.2.2. Kategorie příjemců (zpracovatelů) osobních údajů: Pořadatel může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby (zpracovatele), přičemž aktuální seznam třetích osob bude poskytnut Pořadatelem na vyžádání;
6.2.3. Účel zpracování osobních údajů: Administrativa a organizace FOC, zasílání obchodních nabídek Pořadatele a jeho smluvních partnerů.
6.2.4. Doba zpracování osobních údajů: Po dobu trvání právního vztahu mezi mou osobou a Pořadatelem a po dobu 10 let ode dne ukončení tohoto vztahu, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak;
6.2.5. Práva v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů:
– právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
– právo požadovat přístup k osobním údajům;
– právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;
– právo na omezení zpracování;
– právo vznést námitku proti zpracování;
– právo na přenositelnost údajů;
– právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.
6.2.6. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Pořadatel na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu: fulloutcamp.cz.
6.3. Odesláním přihlášky Účastník uděluje Pořadateli svolení k pořízení trvalého, zvukového, obrazového a zvukově-obrazového záznamu jeho osoby, k jeho libovolné úpravě a zveřejnění. Účastník rovněž Pořadateli uděluje oprávnění k výkonu práva tyto záznamy užít jako celek nebo v částech, složkách či sekvencích, v rámci díla souborného nebo samostatně, v původní či upravené podobě, všemi způsoby využití, včetně svolení k rozšiřování takového záznamu, a to pro účely propagace Pořadatele a jeho smluvních partnerů (na sociálních sítích, webu, plakátech, billboardech či v reklamních, zvukových i obrazových spotech atd.).
6.4. Odesláním přihlášky Účastník výslovně potvrzuje, že byl Pořadatelem poučen o zpracování a ochraně osobních údajů. Účastník rovněž prohlašuje, že veškeré údaje, které Pořadateli poskytl, jsou úplné, pravdivé a přesné.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.
Tyto VOP jsou platné od 24.12.2021.
7.2. Pořadatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pořadatel má povinnost na svých webových stránkách vždy zveřejnit aktuálně platnou verzi VOP. Účinnost nového znění VOP nastává jejich zveřejněním na webových stránkách Pořadatele. Pro Účastníka jsou závazné VOP účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít takováto změna vliv na práva a povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných obchodních podmínek.
7.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto VOP neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto VOP jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto VOP strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
7.4. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi Pořadatelem a Účastníkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.